ELPLC Smart Factory

ELPLC Smart Factory

System zarządzania i monitorowania produkcji, zbierający i analizujący dane z maszyn.

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linia montażu i testowania amortyzatorów

Linie przeznaczone do produkcji i testowania amortyzatorów zajmują wysoką pozycję w portfolio firmy i doczekały się wielu innowacji.

Linie dysz cyrkonowych

Linie dysz cyrkonowych

Zrobotyzowane linie w ciągu technologicznym wytwarzania dysz cyrkonowych, produktu dla branży odlewniczej.

Klauzula informacyjna dla partnerów biznesowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz.Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

  1. Partnerzy biznesowi to każda osoba fizyczna, z którą ELPLC S.A. prowadzi interesy, w tym przedstawiciele i pracownicy klientów, dostawców, usługodawców i konkurentów.
  2. Dane osobowe to informacje, za pomocą których można zidentyfikować konkretną osobę. Można do nich zaliczyć np. imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nr identyfikacyjny oraz jeden lub kilka szczególnych czynników określający fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczna tożsamość osoby fizycznej.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ELPLC S.A. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Rozwojowa 28, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez członków zarządu.

Kontakt w sprawie danych osobowych

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez ELPLC S. A. można skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@elplc.pl.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do ochrony prawnie uzasadnionych interesów ELPLC S.A. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, na przykład w celu:

  • zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych (w tym przetwarzanie zamówień, realizacji dostaw lub płatności lub w razie reklamacji, napraw, roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przekazywania Państwa danych osobowych w ramach Spółki na wewnętrzne potrzeby administracyjne (np. w celach księgowych);
  • zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT;
  • angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą;
  • prowadzenie postępowań w zakresie zgodności;
  • zapewnienie bezpieczeństwa budynków i zakładów (w tym wideo monitoring w zakresieniezbędnym do ochrony pomieszczeń).

Ponadto na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umów z osobami indywidualnymi (osobami fizycznymi), z którymi prowadzimy interesy np. w celu przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw lub roszczeń gwarancyjnych, lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO jako przedsiębiorca prowadzimy księgi rachunkowe, w związku z tym wypełniamy także różne obowiązki, które mogą wymagać przetwarzania Państwa danych osobowych. Takie obowiązki prawne mogą wynikać na przykład z regulacji podatkowych lub przepisów o handlu zagranicznym i sankcjach.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ELPLC. W jej ramach dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko upoważnieni pracownicy ELPLC S.A., o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych.

Spółka może angażować osoby trzecie do świadczenia określonych usług np. usług IT. Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby świadczą swoje usługi na naszą rzecz i pod naszym kierownictwem oraz naszą kontrolą i mogą mieć dostęp do danych osobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług.

Przekazywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa możemy przekazywać Państwa dane osobom krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, organom podatkowym lub organom ścigania) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów spółki.

Przysługujące prawa

Z zastrzeżeniem przepisów prawa, których zastosowanie należy zweryfikować w każdym osobnym przypadku posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy handlowej i związanych z nią obowiązków.

Poufność i przechowywanie danych

Każdy z naszych pracowników, jak również wszyscy pracownicy usługodawców zewnętrznych, którzy mają dostęp do i/lub przetwarzają dane osobowe, są zobowiązani do zachowania poufności takich danych. Wszystkie dane będą traktowane jako ściśle poufne.

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem przez okres określony w przepisach prawa.