Badania i rozwój

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Doświadczenie, zdobyte podczas konstruowania maszyn na przestrzeni lat, pozwala nam pracować równolegle z wieloma naszymi klientami, nad koncepcją produkcji i montażu, tak aby maksymalnie efektywnie wytwarzać dany wyrób.

Dzięki rozpoczęciu współpracy na wczesnym etapie, gdy drobne zmiany w komponentach mogą zostać jeszcze wprowadzone, produkty posiadają wysoką wartość dodaną. Są przez to prostsze w wytwarzaniu oraz montażu, co finalnie przekłada się na mniejszy koszt wytworzenia danego produktu. Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest finalnie skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

 • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
 • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
 • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
 • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
 • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
 • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
 • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
 • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
 • Rapid prototyping

Badania i rozwój

Na mocy decyzji Nr 14/CBR/21 z dnia 10 sierpnia 2021 - Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii umieściło ELPLC S.A. na liście przedsiębiorców (→ zobacz listę), którzy uzyskali status Centrum Badawczo-Rozwojowego.
To potwierdzenie, że jesteśmy solidnym partnerem, zapewniającym pełne wsparcie techniczne i naukowe. Dysponujemy kompletnym zakresem kompetencji w zakresie automatyzacji i robotyzacji przemysłu, budowy prototypowych linii i maszyn, dobrych praktyk wytwarzania oraz transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 i Smart Factory.
Zapraszamy do współpracy!

Czas wprowadzenia produktu na rynek ma kluczowe znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, im szybciej produkt trafi na rynek, tym szybciej projekt zacznie generować przychód.

Każda firma stara się ten czas skracać do minimum przy jednoczesnym maksymalnym wykorzystaniu potencjału dostępnych zasobów. Doświadczenie, zdobyte podczas konstruowania maszyn na przestrzeni lat, pozwala nam pracować równolegle z wieloma naszymi klientami, nad koncepcją produkcji i montażu, tak aby maksymalnie efektywnie wytwarzać dany wyrób.

Dzięki rozpoczęciu współpracy na wczesnym etapie, gdy drobne zmiany w komponentach mogą zostać jeszcze wprowadzone, produkty posiadają wysoką wartość dodaną. Są przez to prostsze w wytwarzaniu oraz montażu, co finalnie przekłada się na mniejszy koszt wytworzenia danego produktu. Dodatkowym atutem takiego schematu działania jest finalnie skrócony czas dostawy maszyny, wynikający z wcześniejszego zapoznania się z produktem i specyfiką jego wytwarzania. Zakres świadczonych usług badań i rozwoju obejmuje m. in.

 • Opracowanie koncepcji montażu i kontroli procesu
 • Opracowanie layoutu z wymaganym zakresem urządzeń i szacunkowymi wymiarami maszyn
 • Wyznaczenie schematu przepływu produktu biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z dostępnej przestrzeni oraz liczbę operatorów
 • Wyznaczenie sprzętów wymaganych do wytworzenia danego produktu
 • Przygotowanie wstępnego modelu 3D przedstawiającego koncepcję działania kluczowych mechanizmów
 • Testy systemów wizyjnych do specyficznych aplikacji
 • Opracowanie szczegółowe kluczowych mechanizmów maszyn
 • Opracowanie i tworzenie funkcjonalnych prototypów mechanizmów
 • Rapid prototyping

Projekty UE

Projekty obecnie realizowane

Nazwa projektu: „Opracowanie i demonstracja modułowej linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych, umożliwiającej odbiorcom zwiększenie efektywności i elastyczności produkcji”

nr POIR.01.01.01-00-1029/17-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw
Poddziałanie:1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 6 315 279,43 PLN
Kwota dofinansowania: 2 526 111,77 PLN

Celem Projektu jest opracowanie i demonstracja linii technologicznej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Rezultat Projektu, dzięki opracowaniu w toku prac B+R koncepcji funkcjonowania wzajemnie komplementarnych modułów pozwalających na dowolne komponowanie linii i poszerzanie jej o dodatkowe funkcjonalności, stanowić będzie innowację produktową w skali świata. W opracowywanych modułach zastosowane zostaną nowatorskie rozwiązania technologiczno-konstrukcyjne oraz opracowany zostanie dedykowany system umożliwiający pełną automatyzację linii technologicznej wraz z możliwością dowolnego przezbrajania instalacji.

Wdrożenie rezultatów Projektu nastąpi we własnej działalności Spółki, na terenie zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Tarnowie i będzie stanowiło bezpośrednią odpowiedź na szereg zdefiniowanych potrzeb rynkowych branży automotive, zwłaszcza w zakresie wykonywania instalacji o zwiększonej efektywności i elastyczności produkcji, wydłużonej żywotności pracy instalacji oraz zwiększenia szybkości realizacji zamówień związanych z dostawą amortyzatorów samochodowych.

Produkt zostanie skierowany do klientów z branży automotive zlokalizowanych na rynku międzynarodowym, funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw na poziomie OEM (producenci samochodów) oraz Tier 1 (dostawcy podzespołów). W celu weryfikacji rozwiązania, w toku realizowanych prac B+R zostanie przeprowadzona demonstracja zintegrowanej linii pilotażowej do montażu i testowania amortyzatorów samochodowych.

Nazwa projektu: „Nowatorski ciąg technologiczny do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych”

nr POIR.01.02.00-00-0056/18-00

⇒ Zapytania ofertowe dot. projektu »

⇒ Rozeznanie rynku dot. projektu »

Działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R
Oś priorytetowa I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wartość projektu: 7 214 351,41 PLN
Kwota dofinansowania: 2 914 923,25 PLN

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej w postaci nowatorskiego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, do zastosowania u międzynarodowych producentów komponentów na poziomie Tier 1 w branży automotive.

Realizacja Projektu zakłada przeprowadzenie prac B+R w zakresie opracowania nowatorskiego, zautomatyzowanego ciągu technologicznego do montażu i testowania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych. Cechą o szczególnym znaczeniu jest uniwersalność urządzeń, które będą posiadać funkcjonalność związaną z jednoczesnym napełnianiem gazem oraz zamykaniem amortyzatorów i sprężyn gazowych zintegrowanych wraz z testerem charakterystyki siły tłumienia. Powyższa cecha wynikająca z automatyzacji oraz zwiększenia robotyzacji procesu w połączeniu z modułowością i systemową kompatybilnością urządzeń pozwoli na dowolne komponowanie ciągu technologicznego oraz rozbudowywanie go o pożądane funkcjonalności.

W ramach prac B+R zaplanowano m.in. opracowanie kluczowych modułów ciągu i przeprowadzenie prac związanych z automatyzacją i robotyzacją pracy ciągu technologicznego. Kluczowym zagadnieniem będzie opracowanie poszczególnych elementów ciągu i testera charakterystyki sił tłumienia oraz dalsza integracja powyższego urządzenia z opracowywanymi urządzeniami do napełniania gazem i zamykania amortyzatorów oraz sprężyn gazowych, w tym m.in. dedykowanego oprogramowania ułatwiającego proces integracji i konfiguracji urządzeń.

Rezultat Projektu poprzez prowadzone prace korzystnie wpłynie na zwiększenie efektywności i elastyczności procesów produkcyjnych w branży automotive.

Nazwa: Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej.

Zapytania ofertowe dot. projektu »

Firma ELPLC realizuje projekt nr POIR.02.01.00-00-0236/17 pn. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branży automotive i maszynowej” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, w którym będą prowadzone prace badawcze nad opracowaniem zaawansowanych rozwiązań mechatronicznych dla branż automotive oraz maszynowej. W ramach projektu zostanie wybudowane centrum inżynieryjne automatyki przemysłowej o łącznej powierzchni 2 805,8 m² składającego się z Prototypowni oraz zaplecza socjalno-biurowego dla kadry B+R. Centrum zostanie wyposażone w niezbędną infrastrukturę, a także zakupione zostanie niezbędne wyposażenie i wartości niematerialne i prawne niezbędne do rozpoczęcia działalności badawczej. Utworzenie Centrum B+R umożliwi więc spółce zwiększenie skali intensywności prowadzonych prac badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikację oferty poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów, prototypów maszyn i instalacji wysokiej technologii.

Wartość całkowita projektu: 6 591 324,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 496 264,00 PLN